บริจาค
เด็ก ๆ ฉลองน้ำสะอาด

พันธมิตร

โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็กของ P&G รู้สึกภาคภูมิใจในความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและปรับใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้คนในชุมชนและเพื่อบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก