Đối tác trong chương trình Nước uống sạch cho trẻ em của P&G

Các đối tác

Chương trình CSDW phối hợp với các tổ chức sau nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng khủng hoảng nước sạch cũng như tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch và việc thực hành tốt các quy tắc vệ sinh.