Bán lẻ Hero

Các đại lý bán lẻ tham gia

1 sản phẩm P&G 1 ngày dùng nước sạch

1 sản phẩm P&G = 1 ngày dùng nước sạch

Các sản phẩm

Phong bì

Khi mua hàng tại các đại lý bán lẻ tham gia chương trình trên toàn cầu, mỗi sản phẩm P&G bạn mua sẽ góp phần mang đến một ngày dùng nước sạch thông qua chương trình CSDW của P&G. Đại lý bán lẻ và thời điểm áp dụng chương trình có thể thay đổi. Các nhãn hàng trong chương trình có thể thay đổi tùy theo từng đại lý bán lẻ và quốc gia tham dự chương trình.