บริจาค
หัวสีน้ำเงิน

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ

1=1

ผลิตภัณฑ์ของ P&G = น้ำสะอาด 1 วัน

แพ็คเก็ต

ซองจดหมาย

การซื้อผลิตภัณฑ์ของ P&G ที่ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั่วโลก 1 ชิ้น หมายถึงการบริจาคน้ำหนึ่งวัน ผ่านทางโครงการ CSDW ของ P&G ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้านค้าและวันที่ของโปรโมชันนี้ แบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมโครงการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้าและประเทศ